Bạn nên đề cập rằng thành viên tình yêu là vô dụng và lãng phí tiền bạc.
Tại sao bạn thêm một thành viên tình yêu trong gói của bạn?
Tại sao bạn không đề cập rằng tất cả các gói chỉ dành cho thành viên VIP.
Bây giờ Nếu tôi sẽ nâng cấp lên thành viên VIP điều gì chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ đáp ứng? Bạn đã mất quá nhiều thời gian để trả lời.
Tôi gửi cho bạn nhiều tin nhắn nhưng bạn không nhận được phản hồi nào tốt hơn từ bạn thậm chí không kịp và một số tin nhắn vẫn đang chờ phản hồi của bạn.
 
Bạn nên đề cập rằng thành viên tình yêu là vô dụng và lãng phí tiền bạc.
Tại sao bạn thêm một thành viên tình yêu trong gói của bạn?
Tại sao bạn không đề cập rằng tất cả các gói chỉ dành cho thành viên VIP.
Bây giờ Nếu tôi sẽ nâng cấp lên thành viên VIP điều gì chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ đáp ứng? Bạn đã mất quá nhiều thời gian để trả lời.
Tôi gửi cho bạn nhiều tin nhắn nhưng bạn không nhận được phản hồi nào tốt hơn từ bạn thậm chí không kịp và một số tin nhắn vẫn đang chờ phản hồi của bạn.
I contacted you.
 
Top Bottom