[HELP] - How to fix URL Slug Blog in Site

tunganhken

Love Member
Chào Admin XeroClub mong Admin và mọi người giúp đỡ. Mình đang gặp 1 vấn đề về hiển thị url khi viết bài post vào Blog website
1597824782663.png

URL: Domain/blog/post_details/tin-tức-đang-cập-nhật/2
Mình muốn chuyển URL này về dạng không dấu để tối ưu cho SEO
VD: Domain/blog/post_details/tin-tuc-dang-cap-nhat/2 và loại bỏ ID số [2] đằng sau và thêm .html
URL cuối cùng chỉ còn: Domain/blog/post_details/tin-tuc-dang-cap-nhat.html
Mong admin giúp đỡ với ạ.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock