Hỏi về ứng dụng phiên bản v8.0 lỗi một số chức năng

tunganhken

Love Member
Chào Admin,
Tình hình là ứng dụng hiện đã tự động thay đổi lên v8.0 và một số chức năng như Whitelisted domains bị lỗi không thêm tên miền khác được. Không auto trả lời với "Văn bản nút bấm" sử dụng Webview [nhỏ]-[vừa]-[đầy đủ]. Không biết bạn nào đã sửa được lỗi này chưa giúp mình với ạ!

Cảm ơn Admin.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock